HUONG DANG ARTISTIC HANDICARFTS & LACQUERWARES COMPANY LIMITED
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

 

Gửi email cho nhà cung cấp này

Please kindly contact with us: 

HUONG DANG ARTISTIC HANDICRAFTS & LACQUERWARES CO., LTD

Head office: 204C7A, Quynh Mai, Hai Ba Trung Dist, Hanoi, Vietnam

Ref. office: Floor 1, HD showroom (T1 – A1 – 04), Trade Center V+

Building of Hoa Binh Green City, 505 Minh Khai Street, Hai Ba Trung Dist, Ha Noi - Vietnam

Tel: +84 -4-6684 7744 * Mobile: +84 973 427 765
Email: info
@huongdanghandicraft.com

Website: www.huongdanghandicraft.com

 

Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của nhà cung cấp:
Tìm hiểu thêm